„Lepszy Start” projekt realizowany  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (oś priorytetowa: XI - Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, działanie 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, poddziałanie: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego).

Lepszy start

INFORMACJA O PROJEKCIE

Projekt  „Lepszy Start” realizowany  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (oś priorytetowa: XI - Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, działanie 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, poddziałanie: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego). Projekt będzie realizowany w roku szkolnym 2021/2022. W projekcie uczestniczą:  Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wiśle, Szkoła Podstawowa Nr 5 w Wiśle, Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 1 w Wiśle, Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 2 w Wiśle, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wisła.
Łącznie w projekcie weźmie udział 296 uczniów oraz 98 nauczycieli.

W ramach realizacji projektu Gmina doposaży pracownie szkolne (przyrodnicze, matematyczne, językowe) w sprzęt multimedialny, komputerowy, tablety, laptopy, wizualizery, tablice interaktywne, rzutniki, zestawy do robotyki, drukarki 3D, pomoce dydaktyczne do pracy z uczniami ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi, wyposażenie (meble, tablice) i inne. Planowane jest również wdrożenie nowych form nauczania opartych na narzędziach do nauczania metodą eksperymentu z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych, w tym e-materiałów dydaktycznych z zasobów systemu blended learning.

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości edukacji w wiślańskich szkołach podstawowych, stąd we wszystkich uczestniczących w projekcie placówkach będą organizowane zajęcia nastawione na kształtowanie kompetencji kluczowych, postaw i umiejętności  uczniów (w formie zajęć wyrównawczych, kół zainteresowań, zajęć rozwijających zainteresowania, specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej)  oraz podniesienie kompetencji nauczycieli (poprzez udział w szkoleniach z zakresu wykorzystania nowych metod kształcenia z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych, w kursach z zakresu pracy z uczniem z trudnościami w nauce oraz kursach coachingowych). Udział dla wszystkich w projekcie jest bezpłatny.

Źródła finansowania zadania:

Wartość całkowita projektu - 1 031 187,50 zł
Kwota dofinansowania całkowita - 928 068,75 zł
Kwota dofinansowania UE - 876 509,37 zł
Okres realizacji - od 1 czerwca 2021r. do 30 czerwca 2022r.