„Lepszy Start” projekt realizowany  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (oś priorytetowa: XI - Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, działanie 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, poddziałanie: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego).

Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności wykonana została na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848), dalej zwanej „ustawą o dostępności cyfrowej” w związku z wdrożeniem WCAG 2.1 na stronę www.lepszystart.eu.pl

Celem publikacji Deklaracji Dostępności jest umożliwienie zapoznania się z informacjami dotyczącymi dostępności Gminy Wisła Beneficjenta Projektu „Lepszy Start”.

Deklaracja dostępności spełnia wymagania zawarte w art. 5 ustawy o dostępności cyfrowej i jest w pełni dostępna cyfrowo.

 

Wstęp

Gmina Wisła zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminy Wisła o nazwie www.lepszystart.eu.

 

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2021-08-09.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-08-09.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-08-09

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Barbara Wlińska, mzeas@um.wisla.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 33 8552944. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Gmina Wisła powinna zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Gmina Wisła niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Gmina Wisła  może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Gmina Wisła odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich na stronie https://www.rpo.gov.pl/.

 

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Miasta Wisła

Sposób dojazdu

Budynek znajduje się przy pl. B.Hoffa 3.
Dojścia piesze są od ulic 1 Maja, Kolejowej, Olimpijskiej, Prusa.

Z w/w ulic można bez problemu dojechać na wózku inwalidzkim do budynku Urzędu Miasta.
Najbliższa stacja PKP Dworzec Wisła Centrum znajduje się w odległości ok 600 m. Dojście na perony jest możliwe za pomocą podjazdów wypłaszczonych dostosowanych do podjazdu na wózkach inwalidzkich.
Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się w odległości 400 m przy ulicy Konopnickiej.
Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na pl. B.Hoffa obok wejścia do Domu Zdrojowego w odległości kilku metrów od Urzędu.
Najbliższy postój taksówek jest przy ulicy J.Sztwiertni obok Muzeum Beskidzkiego.

Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców

Wejście do Urzędu jest oznakowane, znajduje się na ścianie frontowej budynku od strony pl. B. Hoffa . Wejście jest wyposażone w drzwi dwuskrzydłowe przeszklone otwierane automatycznie i jest dostępne dla osób na wózku (szerokość przejścia powyżej 90 cm, brak progów). Dojście piesze jest również możliwe po specjalnej pochylni. Na drzwiach znajduje się oznakowanie (napis „WEJŚCIE”). Hol, a w nim biuro podawcze do obsługi petentów usytuowane wyłącznie na parterze jest przestronne bez oznakowania dotykowego na posadzce. Tablica informacyjna jest usytuowana niedaleko od wejścia. Brak pętli indukcyjnej oraz dostępu do tłumacza języka migowego w punkcie informacyjnym.
Na biurze podawczym nie ma oznaczeń brajlowskich.
Petenci obsługiwani są obecnie w związku z covid 19 wyłącznie na parterze, schody zawijane na I i II kondygnację służą wyłącznie dla pracowników.
Budynek Urzędu nie posiada windy.
Brak pętli indukcyjnych w budynku.
Możliwy jest wstęp z psem asystującym do biura podawczego.
Dostęp do tłumacza PJM jest na I piętrze budynku UM (salka narad Rady Miasta).
Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub angielskim na stronie.

Ogólnodostępna toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze przy biurze podawczym - drzwi do toalety wyposażone są w samozamykacz . W toalecie jest przestrzeń manewrowa, brak jest przestrzeni do transferu bocznego. Brak systemu przyzywowego. Miska ustępowa umieszczona jest po prawej stronie wejścia na niskiej wysokości i jest wyposażona w obustronne poręcze, a umywalka jest na lewo od miski.
Brak windy do celów ewakuacyjnych.

Źródła finansowania zadania:

Wartość całkowita projektu - 1 031 187,50 zł
Kwota dofinansowania całkowita - 928 068,75 zł
Kwota dofinansowania UE - 876 509,37 zł
Okres realizacji - od 1 czerwca 2021r. do 30 czerwca 2022r.