„Lepszy Start” projekt realizowany  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (oś priorytetowa: XI - Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, działanie 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, poddziałanie: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego).

Źródła finansowania zadania:

Wartość całkowita projektu - 1 031 187,50 zł
Kwota dofinansowania całkowita - 928 068,75 zł
Kwota dofinansowania UE - 876 509,37 zł
Okres realizacji - od 1 czerwca 2021r. do 30 czerwca 2022r.