„Lepszy Start” projekt realizowany  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (oś priorytetowa: XI - Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, działanie 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, poddziałanie: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego).

Kontakt

WNIOSKODAWCA PROJEKTU

Gmina Wisła
Pl. B. Hoffa 3
43-460 Wisła
Tel 338552425

Realizujący projekt:

1. Szkoła Podstawowa Nr 2 im A. Mickiewicza w Wiśle
ul. Biała Wisełka 6
43-460 Wisła
tel. 33 8553763

2. Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 2 w Wiśle
ul. Malinka 53
43-460 Wisła
tel. 33 8553666

3. Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 1 w Wiśle
ul. Kopydło 74
43-460 Wisła
Tel. 338552709

4. Szkoła Podstawowa Nr 5 w Wiśle
ul. Jawornik 58
43-460 Wisła
tel. 33 8552720

5. Miejski Zespół Ekonomiczno- Administarcyjny Szkół w Wisle –BIURO PROJEKTU
ul. 1 Maja 66
43-460 Wisła
tel 338552078

Źródła finansowania zadania:

Wartość całkowita projektu - 1 031 187,50 zł
Kwota dofinansowania całkowita - 928 068,75 zł
Kwota dofinansowania UE - 876 509,37 zł
Okres realizacji - od 1 czerwca 2021r. do 30 czerwca 2022r.